Logga in

Projekt 12 Hyn

Vi fick i aug 2021 LOVA-medel för att undersöka Hyns vattenkvalitet. Projektets mål är att undersöka näringsbelastningen och vissa biologiska fakta i Hynsystemet i samverkan med berörda. På så sätt skapas förutsättningar för att inom några år ta fram en lokal åtgärdsplan för hela systemet.

I sept 2021 har vi haft ett startmöte med boende och föreningar då vi samtidigt tog analyser i tillflöden och sjöarna + Gravaån. Prov på bottenfauna och påväxt har tagits av experter. En rapport - granskad av expert på länsstyrelsen - utskickad till berörda och hittas här. I mars 2022 gjorde vi syretest i Södra Hyn, tyvärr med uselt resultat. Det syre som lagras in i sjön under isens lock hade förbrukats. Sjön lider brist på syre från c:a 2 m djup- Rapport finns här. i aug 2022 togs sommarproverna - det är höga forsforhalter i N och S Hyn. S Hyn algblommade och bottenvattenr var syrefattigt. Även Acksjöns bottenvatten var - förvånande nog - syrefattigt med en viss indikarion på interngödning. Rapport 3 hittar du här.

Under hösten 2021 undersökte experter från Medins bottendjuren i alla tre sjöarna. Det fanns få arter av bottendjur i Hynsjöarna och de var anpassade till näringsrika förhållanden. Betyget blev otillfredställande status. I Acksjön däremot fanns många olika arter av bottendjur och betyget blev god status. Oväntat nog visade analysen att bottendjuren i djuphålan i Acksjön - en liten djuphåla på 5,5 m - att de syrekänsliga djuren inte fanns där, utan talrikast var en sorts djur som rör sig i vattenmassan upp och ner och därför tål syrefattiga förhållanden. Detta visar att även Acksjöns vattenmassa lider brist på syre under kortare perioder på vintern.

Man undersökte även påväxt av kisellager från stenar i sundet mellan Hynsjöarna samt i Gravaån vid Botorp. Här syns tydligt påverkan från näringsrkt vatten från Norra Hyn medan förhållanden var bättre med avseende på näring i den nedre stationen vid Brotorp. Tyvärr fanns en del kiselalger med missbildat skal, vilket tolkas som att någon typ av miljögifter kan finnas i vattnet periodvis . Hela rapporten kan hämtas här.

Planktonfloran i Hynsjöarna undersöktes i agu 2022 visar på övergödning - vilket boende har rapporterad om - sjöarna blommar. . Tyvärr dominerar blågröna alger som kan vara giftigt för hundar och barn. Så försiktighet vid bad rekommenderas!Betyg underkänt - dålig status. Acksjöns planktonsammanstättning domineras av gluldalger som trivs i näringsfattiga förhållanden. Betyg hög status, det bästa betyget. Planktonrapporten kan hämtas här.

Södra och Norra Hyn - kända som Värmlands finaste fågelsjöar - är näringsrika – ett delvis naturligt tillstånd då jordarterna är sedimentära leror mm härstammande från en vik i StorVänern efter istiden. Påverkan från jordbruk i omgivande marker och från sjösänkningen är idag stor. Friläggandet av sjöbotten medför en succesiv nedbrytning. Det strandbete som idag sker är bra, då näring förs bort från strandkanten dels genom att djuren vilar högre upp och där släpper sin avföring – även om en del dynga hamnar i vattnet – och att näringen byggs in i djurens tillväxt. Acksjön däremot får sitt vatten från grundvattentillflöden från Klarälvdalen.

Den 5 okt 2022 träffades vi för att rapportera slutresultatet från projektet (se ovan rapporter) Preliminära resutat från provfisket som Hyns FVOf har genomfört visades- sjöns fiskebestånd är klarftigt förskjutet mot karpfisk (mört, braxen). Hyns FVOf ser gärna att ett reduktionsfiske genomförs. Även andra åtgärder - i och runt sjön diskuterades. Alla var överens om att vi måste fortsätta på något sätt. Klarälvens vattenråds styrelsen beslutade därför att vi ska söka pengar för en sedimenanalys i S Hyn för att se möjligheten till att binda fosfor vid botten. Här kommer bilder från den presentation som visades på Hyn- mötet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.